Política de privacidade

1. Responsable do Tratamento

 • Responsable do Tratamento: AINÉ PRODUCIÓNS, S.L.
 • NIF: B70433032
 • Dirección: R. ENRIQUE MARIÑAS ROMERO, 32G, 2º, 15009 A CORUÑA
 • e-mail para o exercicio de dereitos: ola@aine.gal

2. Finalidades e bases xurídicas

Completando a información básica sobre protección de datos que se facilita a través de cada unha das vías de toma de datos, a continuación, facilítase a información adicional relativa as finalidades, bases lexitimadoras e outra información dos seguintes tratamentos:

 • Clientes. Os datos de carácter persoal serán tratados para xestión contable, fiscal e administrativa. Mantemento da relación comercial. A licitude do tratamento baséase no art. 6.1.b. RXPD “o tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte ou para a aplicación a pedimento deste de medidas precontractuais”.
 • Potenciais clientes. Os datos de carácter persoal serán tratados para presentar cotizacións/ofertas de produtos ou servizos, de acordo cos requirimentos do cliente. A licitude do tratamento baséase no art. 6.1.a. RXPD “o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos”.
 • Curriculums. No caso de que se reciban Curriculums, estes estudaranse para determinar se o perfil axústase algún dos nosos postos de traballo. Actúan como corresponsables AINÉ PRODUCIÓNS, S.L. A licitude do tratamento baséase no art. 6.1.a. RXPD “o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos”.
 • Persoas usuarias da web e venda online. A través do sitio web solicítanse datos persoais para diversas finalidades, entre outras:
  • Apartado de contacto para expor consultas, queixas, suxerencias ou reclamacións.
  • Análises de hábitos de navegación a través de cookies analíticas (ver Política de Cookies publicada no sitio web).
  • Venda de produtos online.
  • Venda de entradas a espectáculos.
   A licitude do tratamento baséase no 6.1.a. RXPD “o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos” e no art. 6.1.b. RXPD “o tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte ou para a aplicación a pedimento deste de medidas precontractuais”.
 • Boletín de subscrición a “Entre Táboas”. Os datos solicitaranse para o envío do noso boletín informativo “Entre Táboas”. A licitude do tratamento baséase no 6.1.a. RXPD “o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos”.

3. Cesións ou comunicacións de datos

Para a xestión de determinados servizos ofrecidos por AINÉ PRODUCIÓNS, S.L. preséntase necesario permitir acceder a determinados datos a terceiros prestadores de servizos contratados para o efecto, neste sentido, a entidade procede á subscrición dos respectivos contratos de encargado de tratamento necesarios, e deu as instrucións precisas aos diferentes prestadores de servizo ou encargados de tratamento, para asegurar a seguridade e integridade dos datos aos que estes teñan acceso con motivo da prestación do servizo contratada.

Para a venda de entradas de espectáculos, AINÉ PRODUCIÓNS, S.L. emprega canles de venda online de terceiros. Os datos persoais serán tratados por AINÉ PRODUCIÓNS, S.L. como responsable de tratamento e por estes terceiros mediante a subscrición do correspondente contrato de encargado de tratamento.

Fóra dos casos anteriores, os teus datos de carácter persoal non serán cedidos a terceiros, salvo nos casos legalmente previstos.

4. Prazo de conservación dos datos

Completando a información básica sobre protección de datos que se facilita a través de cada unha das vías de toma de datos, a continuación, facilítase a información adicional relativa as finalidades, bases lexitimadoras dos seguintes tratamentos:

 • Clientes: os datos serán conservados ata a finalización da relación contractual e manteranse, debidamente bloqueados, durante os prazos de prescrición das responsabilidades que poidan resultar esixibles (6 anos).
 • Potenciais clientes: os datos conservaranse 1 ano.
 • Currículo: os datos conservaranse 1 ano.
 • Persoas usuarias da web: conservaranse mentres se xestione a súa solicitude (contacto).
 • Venda online: os datos serán conservados ata a finalización da relación contractual e manteranse, debidamente bloqueados, durante os prazos de prescrición das responsabilidades que poidan resultar esixibles (6 anos).
 • Videovixilancia: conservaranse durante 1 mes.
 • Subscrición ao boletín “Entre Táboas”: Os datos conservaranse mentres non se solicite a baixa por parte das persoas usuarias.

5. Perfís e transferencias internacionais de datos

Non se prevé a realización de transferencias internacionais de datos.

6. Revogación do consentimento

Naqueles casos nos que o tratamento de datos persoais estea baseado no consentimento, informámoste do dereito para retirar o teu consentimento en calquera momento, de maneira sinxela e gratuíta, mediante escrito dirixido á dirección postal do responsable do tratamento ou a través de ola@aine.gal. A revogación do consentimento non afectará á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

7. Dereitos dos interesados

A normativa en materia de protección de datos outorga unha serie de dereitos ás persoas interesadas ou titulares dos datos, estes dereitos que lles asisten son os seguintes:

 • Dereito de acceso: dereito a obter información sobre se os seus propios datos están a ser obxecto de tratamento, a finalidade do tratamento que se estea realizando, as categorías de datos que se trate, os destinatarios ou categorías de destinatarios, o prazo de conservación e a orixe dos devanditos datos.
 • Dereito de rectificación: dereito a obter a rectificación dos datos persoais inexactos ou incompletos.
 • Dereito de oposición: dereito a opoñerse a un determinado tratamento baseado no consentimento prestado.
 • Dereito de supresión: dereito a obter a supresión dos datos nos seguintes supostos:
  • Cando os datos xa non sexan necesarios para a finalidade para a cal foron solicitados
  • Cando o titular dos mesmos retire o consentimento
  • Cando a persoa interesada opóñase ao tratamento
  • Cando deban suprimirse en cumprimento dunha obrigación legal
  • Cando os datos obtivéronse en virtude dun servizo de sociedade da información en base ao disposto no art. 8 apdo. 1 do Regulamento Europeo sobre Protección de datos.
 • Dereito de limitación: dereito a obter a limitación do tratamento dos datos cando se de algún dos seguintes supostos:
  • Cando a persoa interesada impugne a exactitude dos datos persoais, durante un prazo que permita á empresa verificar a exactitude destes.
  • Cando o tratamento sexa ilícito e a persoa interesada opóñase á supresión dos datos.
  • Cando a empresa xa non necesite os datos para os fins para os que foron solicitados, pero o seu titular necesíteos para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.
  • Cando a persoa interesada opúxose ao tratamento mentres se verifica se os motivos lexítimos da empresa prevalecen sobre os do titular dos datos.
 • Dereito de portabilidade: dereito a que cando o tratamento efectúese por medios automatizados, a persoa interesada reciba os seus datos persoais nun formato estruturado, de uso común, de lectura mecánica e interoperable, e poida transmitilos a outro responsable do tratamento, sempre que o tratamento lexitímese en base ao consentimento ou no marco da execución dun contrato.
  • Este dereito, pola súa propia natureza, non se pode aplicar cando o tratamento sexa necesario para o cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable.
 • Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas: dereito a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento dos datos persoais, incluída a elaboración de perfís, de maneira que produzan efectos xurídicos sobre a persoa interesada ou lle afecte significativamente de forma similar. Este dereito non será aplicable cando:
  • Sexa necesario para a celebración ou execución dun contrato entre ti e o responsable.
  • O tratamento dos teus datos fundaméntese no teu consentimento prestado previamente.

   * Nestes dous primeiros supostos, o responsable debe garantir o dereito das persoas interesadas o dereito para obter a intervención humana, expresar o seu punto de vista e impugnar a decisión.
  • Estea autorizado polo Dereito da Unión ou dos Estados membro e establézanse medidas adecuadas para salvagardar os dereitos e liberdades e intereses lexítimos da persoa interesada.

   * Á súa vez, estas excepcións non se aplicarán sobre as categorías especiais de datos (art.9.1), salvo que se aplique o artigo 9.2.letra a) ou g) e tomáronse as medidas adecuadas citadas no parágrafo anterior.

Poderás exercitar os dereitos indicados, dirixíndose á entidade, mediante escrito, remitido a ola@aine.gal ou se o prefire envíe a súa solicitude á dirección postal da empresa sendo esta R. Enrique Mariñas Romero, 32G, 2º, 15009 A Coruña.

Neste sentido, a entidade atenderá a túa solicitude o máis axiña posible e tendo en conta os prazos previstos na normativa en materia de protección de datos. Por outra banda, convén ter en conta que poderás en todo momento presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos en www.aepd.es.

8. Seguridade

As medidas de seguridade adoptadas pola entidade son aquelas requiridas de conformidade co establecido no artigo 32 do RXPD. Neste sentido, a entidade, tendo en conta o estado da técnica, os custos de aplicación e a natureza, o alcance, o contexto e os fins do tratamento, así como os riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e as liberdades das persoas físicas, ten establecidas as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir o nivel de seguridade adecuado ao risco existente.

En todo caso, a entidade ten implementados os mecanismos suficientes para:

 • Garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia permanentes dos sistemas e servizos de tratamento.
 • Restaurar a dispoñibilidade e o acceso aos datos persoais de forma rápida, en caso de incidente físico ou técnico.
 • Verificar, avaliar e valorar, de forma regular, a eficacia das medidas técnicas e organizativas implantadas para garantir a seguridade do tratamento.
 • Seudonimizar e cifrar os datos persoais, no seu caso.

9. Cookies

Unha cookie é un arquivo ou dispositivo que se descarga no teu equipo coa finalidade de almacenar datos que poderán ser actualizados e recuperados pola entidade responsable da súa instalación. É dicir, é un ficheiro que se descarga no seu equipo ao acceder a determinados sitios web. Para máis información, consulte a nosa Política de cookies.

Portada » Política de privacidade